6ปีนักษัตร จากร้ ายกลายเป็นดี เป็นเศร ษฐีนับเงิ นแสนเงิ นล้าน

6ปีนักษัตร จากร้ ายกลายเป็นดี เป็นเศร ษฐีนับเงิ นแสนเงิ นล้าน

อันดับ 1 ปีขาล

คนที่เกิດปีปีนักษัตรขาล เป็นปีทอ งรุ่งเรืองที่สุด และอยู่ในช่วงเวลา

ของการปลดหนี้สินที่มีอยู่อาจจะมีปัญห าอุปสร รคเล็กน้อย กับการทำมา

ค้าข ายแต่บอกได้เลยว่าด ว งชะต าของคุณ จะได้ปลดหนี้อย่ างแน่นอน

ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่น ขยันตั้งใจทำมาหากิน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอบโกยเงิ นในช่วงเดือนนี้ จะทำให้คุณ

ได้รับทรัพย์ แบบไ ม่ทันคาดคิดคาดฝันกันเลยทีเดียวและด ว งการเงิ น

ของคุณในปีนี้จะสดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมด

อันดับ 2 ปีมะเส็ง

คนที่เกิດปีนักษัตรมะเส็ง ปีนี้แม้จะเป็น ช่วงขาขึ้นมีร ายรับมากกว่าร ายจ่ าย

แม้จะเจอปัญห าอุปสร รคประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิ กน้อยใจคิดมาก

ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไปภาระห นี้สินของคุณจะหมดไป ในช่วงไ ม่เกิน

กลางปีนี้ ปัญห าเล็ก น้อย ก็จะหมดไปในสิ้ นเดือนนี้

ถ้าอย ากมีร ายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจ หรือมีกิจการเป็น

ของตัวเองบ้ าง ลงแรงสักหน่อยบอกเลยว่าเป็นเดือนของคุณจริง

ทำอะไรก็จะ เริ่มประสบความสำเร็จ อย่ างร าบเรียบหากอ่า นแล้วดี

โช คเข้าข้างขอให้เก็บด ว งนี้ไว้จงพบกับความสุข

ความรุ่งเรืองในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ

อันดับ 3 ปีจอ

หนึ่งปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าด ว งชะต าจะยังไม่พุ่งไ ม่ก้าวหน้ าเท่าไร

ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้า น้ำเห ลว มีแต่ภาระห นี้สิน ที่ไ ม่ต้อง

บรรย ายมาก แต่ทว่า๑วงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอยู่เป็นใน

ปีนักษัตร ที่จะได้ปลดหนี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอ พบกับข่าวดีได้เลย

การทำมาค้าข ายจากที่เคยชะลอตัว การเงิ นอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด

จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดแน่นอนว่าการงานของคุณ จะประสบความ

ไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวยถ้าอ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง

ขอให้เก็บด ว งนี้ไว้จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตสาธุ

อันดับ 4 ปีชวด

ในช่วงที่ผ่านมานั้นดว งไ ม่ค่อยดีทำอะไร ก็จะเหนื่ อย ไ ม่ค่อยประสบ

ความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็นช่วงต กต่ำของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่บัดนี้ดว ง

ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น และ จะดีต่อเนื่องไปจนถึงใน

ช่วงกลางปีจะหมดเคร าะห์หมดโ ศ ก โช คล าภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ

๑วงจะดีอย่ างมาก ยิ่งเ รื่ อ งของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมี

คู่ครองในช่วงนี้ก็จะพบกับความสุขความเจริญ อำนาจวาสนา

ผลบุญจะช่วยประคับประคอง ให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไปถ้า

อันดับ 5 ปีกุน

คนที่เกิດปีกุนนั้นค่อยข้างลำบ ากการทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา

การเงิ นชักหน้ าไ ม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไ ม่เคยพอบางครั้งถึ งกั บ ต้องอดมื้อ

กินมื้อ เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้ นเดือนแต่ด วงชะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปมี

เกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ าง

สุจริต ซื่อตรง โช คชะต าจะเข้าข้างช่วยนำพาให้ด วงของคุณ ดำเนิน

ไปพบกับ ความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคน

ไ ม่มีเงิ นเก็บก็จะ เริ่มมีทีละเล็กทีละน้อย และนอกจากจะได้ปลดห นี้แล้ว

ยังมีเกณฑ์ได้ล าภจากการโช คเสี่ย งโช คเล็ก น้อย

อันดับ 6 ปีระกา

ในคนที่เกิດหนึ่งปีเต็มที่ต้องเผชิญ ทั้งปัญห าทั้งอุปสร รค ไ ม่ว่าจะเป็น

เรื่ อง การเงิ นที่ฝืดเคือง ไ ม่เข้าใครออกใคทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้ า

ไหว้หลังห ลอกไ ม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงปีที่แล้วเข้าสู่ต้นปีนี้ด วง

ของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐ กว่าผู้ใด หยิบจับอะไร

เป็นการเป็นงานดีเลิศ ประเสริฐศรีอย่ างแน่นอน

ยิ่งการเงิ นแล้วนั้น บอกเลยว่าจะได้จับเงิ นแสน เงิ นล้านแน่นอน

มีเกณฑ์ได้ถูกสลาก ถูกรางวัล ได้ล าภลอยก้อนใหญ่ก้อนโตหาก

ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้ากร รมนายเ วรผลบุญจะช่วยให้

ผ่านพ้นเคร าะห์กร รม ที่ประสบอยู่ชะต าจะดีจากนี้ย าวไป ถึงช่วงกลางปี

จะดว งขึ้นอย่ างถึงที่สุด หากมีธุรกิจ เป็นของตัวเองก็จะ ประสบความ

สำเร็จ เป็นที่น่าพอใจถ้าอ่า นแล้วดีโชคเข้าข้างขอให้ แ ช ร์เก็บดว ง

นี้ไว้จงพบกับความสุขความรุ่งเรือง ในชีวิตเทอญ สาธุ เป็นจริงเถิด

ที่มา pankanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *